Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 201001250000.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van 100hertz multimedia, gevestigd te Breda, hierna te noemen “de gebruiker”.
2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend. De aanvullingen en wijzigingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
3. De omvang van de verplichtingen van de gebruiker wordt uitsluitend bepaald door de schriftelijke bevestiging, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Wanneer de gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de reeds overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan de gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de gebruiker. De gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5. De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.
6. De gebruiker noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen dan wel indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van de gebruiker, prospectussen, catalogi, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door de gebruiker getoonde en/of verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4: Prijzen, uurtarieven

1. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere kosten. Deze kosten kunnen onder meer - doch niet uitsluitend - bestaan uit reiskosten, verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
2. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst de kostprijzen of de prijzen, waarvoor de gebruiker de zaken en/of diensten van derden betrekt, wijziging ondergaan, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder dat de gebruiker in dat geval aansprakelijk zal zijn voor schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging dan wel annulering voortvloeit of zal voortvloeien.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen de software c.q. de overige zaken moeten zijn geleverd en/of de diensten moeten zijn verleend en/of de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de diensten te verlenen c.q. de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele andere kosten aan de gebruiker verschuldigd.
5. De gebruiker is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden c.q. de overeengekomen dienstverlening te starten.
6. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen opdracht blijkt, dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden, geleverde diensten of gemaakte kosten.
7. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij

1. Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal de wederpartij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde c.q. relevante gegevens en/of inlichtingen telkens in de door de gebruiker gewenste vorm en op het door de gebruiker gewenste tijdstip aan de gebruiker verstrekken. Door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen - zowel financiële als andere - die hieruit voor de gebruiker kunnen voortvloeien.
2. De wederpartij is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken en/of de software, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.
3. Indien is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers of elektronische bestanden e.d. ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden c.q. diensten noodzakelijke specificaties. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig of niet-overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de gebruiker staan of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen daaromtrent alsmede aan zijn overige verplichtingen zoals opgenomen in dit artikel voldoet, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. de (overige) schade die de gebruiker hierdoor mogelijk lijdt, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: De domeinnaam, huur en registratie

1. De gebruiker verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnaam.
2. Na betaling door de wederpartij van al hetgeen aan de gebruiker is verschuldigd, zal de domeinnaam op naam worden gezet van de rechthebbende. De rechthebbende is verplicht te handelen overeenkomstig de rechten en plichten van de instantie waarbij de domeinnaam is ingeschreven.
3. De gebruiker draagt zorg voor de bereikbaarheid en de aanwezigheid op het internet onder de beschikbare domeinnaam.
4. De domeinnaam kan eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van de wederpartij.
5. De domeinnaam wordt voor 12 maanden geregistreerd. Deze termijn wordt stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd, indien de wederpartij niet 2 maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk heeft opgezegd bij de gebruiker. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Serverruimtes hebben een huurtermijn van minimaal 12 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Ontwikkelen van de website

1. De gebruiker zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de wederpartij naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de wederpartij bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de gebruiker de wederpartij op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. De gebruiker en de wederpartij zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die uitsluitend bevoegd is om beslissingen in het kader van de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening te nemen.
3. De gebruiker is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld.
4. De wederpartij verkrijgt een volledige, niet-overdraagbare, licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat er door de wederpartij volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de gebruiker.
5. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van de wederpartij op de website zal worden gebruikt.
6. De gebruiker behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten of beeldconcepten e.d..
7. Het is de wederpartij toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website, binnen de met de gebruiker schriftelijk overeengekomen grenzen, wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen.
8. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken.
9. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 14, vindt de definitieve oplevering van de website niet later plaats dan het tijdstip van publicatie van de website op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
10. Het is de wederpartij niet toegestaan de website tijdens de in artikel 14 bedoelde testperiode openbaar te maken.
11. Indien de gebruiker adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is de gebruiker niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
12. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek, is gelimiteerd zoals schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Artikel 10: Garantie t.a.v. de website

1. De gebruiker zal gedurende een periode van 1 (één) maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van de gebruiker, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.
2. Indien er schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, zal de gebruiker, in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel is omschreven, gedurende een periode van 14 dagen na afloop van de testperiode dergelijke gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen c.q. verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.
3. De wederpartij dient de gebruiker schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.
4. De gebruiker behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de wederpartij zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan de gebruiker ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten, dan wel indien de gebreken zijn veroorzaakt doordat de wederpartij niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals neergelegd in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11: Webservice

1. Bij de uitvoering van de overeenkomst waarbij de gebruiker aan de wederpartij zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Zowel de gebruiker als de wederpartij zullen zich aan deze regels houden. Indien de wederpartij (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is de gebruiker gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van de gebruiker ter zake van eventuele schadevergoeding. De gebruiker behoudt bovenal het recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
2. Wanneer de wederpartij niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van de gebruiker om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft de gebruiker tevens het recht om de wederpartij uit te sluiten van de hostingservices, zonder dat de gebruiker jegens de wederpartij schadeplichtig wordt.
3. Het is de wederpartij niet toegestaan om:
a. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
d. zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
f. via de dienstverlening van de gebruiker aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van de gebruiker dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-progamma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
g. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is;
h. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens de gebruiker en/of derden.
4. De wederpartij vrijwaart de gebruiker ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door de gebruiker geleverde hostingservices.
5. De wederpartij zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van de gebruiker, onverminderd het recht van de gebruiker om het behoud van zijn copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
6. De gebruiker is voor zijn dienstverlening mede afhankelijk van het internet, zijn serviceprovider en zijn telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid c.q. toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
7. In verband met hetgeen in het vorige lid van dit artikel is opgenomen, kan het voorkomen dat de beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Artikel 12: Ontwikkelen van de software

1. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke software ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. De gebruiker zal die softwareontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de wederpartij te verstrekken gegevens. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden ter zake door de wederpartij verstrekte gegevens.
2. Indien is overeengekomen dat de softwareontwikkeling in fasen zal plaatsvinden kan de gebruiker de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat de wederpartij die resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3. De wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door de gebruiker opgeleverde software c.q. fasen, indien en voor zover de facturen voldaan zijn. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 13: Wijzigingen en meerwerk

1. De gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
2. Indien voor de softwareontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal de gebruiker de wederpartij van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 14: Oplevering en acceptatie

1. De gebruiker zal de te ontwikkelen programmatuur conform de daartoe opgestelde specificaties - gebruiksklaar - aan de wederpartij opleveren.
2. Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de software gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan de gebruiker ter beschikking zullen worden gesteld.
3. Zodra bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt, dat in de software voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij de gebruiker hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 dagen wordt onderbroken, totdat de gebruiker de gebreken heeft hersteld.
4. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de software gebreken vertoont en niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. De gebruiker zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld. In alle andere gevallen zal de gebruiker aan de wederpartij de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
5. De software wordt geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken, wordt de software geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de wederpartij, of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de wederpartij de gebruiker niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnformeerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.

Artikel 15: Garantie t.a.v. de software

Gedurende een periode van 3 maanden na de aanvaarding c.q. de oplevering zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien en voor zover de software niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Uitsluitend indien de software voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garantie. De garantie is niet van toepassing als de software door anderen dan de gebruiker is gewijzigd en/of bewerkt.

Artikel 16: Gebruiksrecht van het standaardpakket

1. Met het begrip “standaardpakket” wordt bedoeld: algemeen beschikbare en niet speciaal voor de wederpartij ontwikkelde software.
2. De gebruiker verleent de wederpartij slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het standaardpakket.
3. Het standaardpakket kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de software tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
4. Het is de wederpartij voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal 2 kopieën van het standaardpakket te maken, tenzij de gebruiker afwijkende eisen c.q. voorwaarden stelt. Deze kopieën zullen door de wederpartij niet worden gebruikt, maar alleen worden aangewend ter vervanging van onbruikbaar geworden originele materialen. De kopieën zullen worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
5. Het gebruiksrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij niet toegestaan het standaardpakket te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal het standaardpakket niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de software wordt aan de wederpartij niet ter beschikking gesteld.
6. Indien een toeleverancier het recht tot het gebruik van een standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. De gebruiker zal de wederpartij op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

Artikel 17: Onderhoud

1. Indien voor de geleverde diensten en/of zaken een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst is gesloten zal de wederpartij overeenkomstig de gebruikelijke procedures van de gebruiker de geconstateerde gebreken aan de gebruiker melden. Na ontvangst van de melding zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien het geleverde niet aan de schriftelijke specificaties voldoet. De gebruiker garandeert niet dat geleverde software zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verbeterd zullen worden.
2. De gebruiker kan de kosten van herstel in rekening brengen ingeval van gebruiksfouten van de wederpartij, van andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de software door anderen dan de gebruiker is gewijzigd of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
3. Indien een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst voor een standaardpakket is gesloten, zal de gebruiker bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van het standaardpakket deze aan de wederpartij ter beschikking stellen. 3 maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is de gebruiker niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele gebreken in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan de gebruiker een vergoeding vragen.

Artikel 18: Intellectuele eigendomsrechten

1. De gebruiker garandeert dat de door hem geleverde diensten en/of zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, auteursrechten, modelrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door de gebruiker moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding, in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgelegd dat een door de gebruiker geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hiervoor bedoeld, zal de gebruiker, te zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, een licentierecht ter zake verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de hiervoor aangeduide prestaties, indien hij de gebruiker niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in deze bepaling bedoeld, heeft geïnformeerd dat de gebruiker in staat is zijn rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
2. De gebruiker zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewaring van de door de gebruiker ontwikkelde software. Zulks indien en voor zover de ontwikkelde software inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. De gebruiker zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij de gebruiker onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan de gebruiker overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan de gebruiker de software vervangen of zodanig wijzigen als de gebruiker juist acht.
3. De eigendom en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het standaardpakket berusten en blijven berusten bij de gebruiker, dan wel de oorspronkelijke maker c.q. rechthebbende. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. Ter bescherming van de rechten van de gebruiker zal de wederpartij er voor zorg dragen dat het standaardpakket geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt.
4. De gebruiker behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten en beeld- en geluidsconcepten gaat.
5. Ontwerpen van de gebruiker mogen niet zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande, schriftelijke toestemming van de gebruiker worden toegepast op andere uitingen, dan die in de overeenkomst zijn omschreven.
6. Het is de gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde software c.q. ander materiaal vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de gebruiker kan bevatten.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Ook in het geval de gebruiker de afgesproken diensten niet kan leveren, is de gebruiker niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende diensten het gevolg is van een aan de gebruiker toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van de gebruiker lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van de gebruiker en de telecommunicatie-leverancier van de gebruiker. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de gebruiker, zodat de gebruiker ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
3. Behoudens garantiebepalingen elders in deze voorwaarden, is de gebruiker niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen en/of onderdelen door derden aan de gebruiker beschikbaar gesteld en door de gebruiker verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs die door de gebruiker in rekening worden gebracht voor het verlenen van diensten, voor de periode dat de dienst niet beschikbaar was.
5. In afwijking van hetgeen onder lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde prijs voor het verlenen van de diensten.
6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
7. a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde
schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
b. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
8. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. de wederpartij de gebruiker niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan de gebruiker gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;
b. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker of van een derde namens de gebruiker strijdig gebruik van het geleverde door de wederpartij;
c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de gebruiker of door een door de gebruiker ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
d. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen of informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
e. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van de wederpartij aan de gebruiker;
f. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
g. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij de codes van de webserver ter beschikking heeft en daarmee zelfstandig, zonder tussenkomst van de gebruiker of zonder deze in te lichten, aanpassingen doorvoert in de door de gebruiker geleverde programmatuur.

Artikel 20: Betaling

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De gebruiker is gerechtigd om maximaal 50% van de overeengekomen totaalprijs direct na het sluiten van een overeenkomst aan de wederpartij te factureren. Nadat de wederpartij deze factuur heeft voldaan, zal de gebruiker de werkzaamheden die gepaard gaan met de uitvoering van de overeenkomst aanvangen.
3. Het resterende percentage zal - behoudens meerwerk - aan de wederpartij worden gefactureerd, zodra het opleveringsrapport voor akkoord door de wederpartij is ondertekend en aan de gebruiker ter hand is gesteld.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
5. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
6. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de
gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 21: Overmacht

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen alsmede storingen in dan wel uitval van het elektriciteitsnetwerk, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, zijn toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 22: Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de, al dan niet in samenhang met de geleverde diensten, geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die verplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich om de zaken gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
2. Zolang de geleverde zaken ingevolge dit artikel eigendom zijn en blijven van de gebruiker, mag de wederpartij ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. De wederpartij zal altijd zorgdragen voor een vermelding van de afkomst van het geleverde, als voorgeschreven door de gebruiker.
4. Bij overtreding van het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde, verbeurt de wederpartij, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad € 25.000,00 voor elke overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de gehoudenheid tot betaling van volledige schadevergoeding te dezer zake.
5. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
6. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 23: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 24: Ontbinding, annulering/ opzegging

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex
artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Voorts is de wederpartij tegenover de uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden c.q. overige derden aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de annulering c.q. opzegging. De wederpartij vrijwaart de gebruiker ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 25: Vertrouwelijke informatie

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3. Al hetgeen de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking stelt in verband met de door de gebruiker te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden, blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. De gebruiker staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door de gebruiker zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
4. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
5. De gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.

Artikel 26: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Voor geschillen met de consument, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.